Karty bezpečnostných údajov

KBU, karty bezpecnostnych udajov

Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon) ukladá povinnosť každému podnikateľovi, ktorý uvádza na trh nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické zmesi, vyhotoviť kartu bezpečnostných údajov (ďalej KBÚ).

KBÚ je súhrn identifikačných údajov o podnikateľovi, o nebezpečnej chemickej látke alebo nebezpečnej chemickej zmesi a údajov potrebných na ochranu života a zdravia ľudí a životného prostredia.

Podnikateľ je povinný poskytnúť KBÚ každému príjemcovi nebezpečnej chemickej látky alebo zmesi s výnimkou spotrebiteľa v primeranom časovom predstihu pred prvým dodaním nebezpečnej chemickej látky alebo zmesi, najneskôr však súčasne s prvou dodávkou, aby príjemca mohol prijať účinné opatrenia týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku a ochrany životného prostredia.

KBÚ je základným dokumentom v kontexte novej chemickej legislatívy REACH a musí byť k dispozícii v štátnom jazyku krajiny, kde sa chemická látka či zmes uvádzajú na trh.

KBÚ zabezpečuje mechanizmus prenosu vhodných bezpečnostných informácií o klasifikovaných látkach a zmesiach vrátane informácií z relevantných správ o chemickej bezpečnosti bezprostredným následným užívateľom v smere dodávateľského reťazca.

Dodávateľ látky, alebo zmesi je povinný vypracovať kartu bezpečnostných údajov a poskytnúť ju každému príjemcovi látky alebo zmesi a Národnému toxikologickému informačnému centru v štátnom jazyku.

Karta bezpečnostných údajov sa poskytuje bezplatne v tlačenej, alebo elektronickej podobe.