Užitočné odkazy

Centrum pre chemické látky a prípravky
www.cchlp.sk

Národné Toxikologické informačné Centrum
www.ntic.sk

Ministerstvo hospodárstva SR
www.economy.gov.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR
www.health.gov.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.enviro.gov.sk

Európska chemická agentúra (ECHA, Helsinky)
www.echa.europa.eu

Slovenská agentúra životného prostredia
www.sazp.sk

Slovenská chemická spoločnosť
www.schems.sk

EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie
www.eur-lex.europa.eu

RESPONSIBLE CARE – ZODPOVEDNÁ STAROSTLIVOSŤ
www.rcsk.sk